Kedves Látogatók! A honlap átalakítás alatt áll.
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja

VERSENYKIÍRÁS

XVII. Kakasfőző fesztivál, Tard

Időpont: 2021.október 9.

Helyszín: Tard, Sándor-völgyi Rendezvénytér.

A szervező 6000 ft nevezési díjért tűzifát, 1 db tűztálcát, 1 db kakast, vízvételezési lehetőséget biztosít a nevezők részére (Több kakas kérhető felár ellenében, de szándékát kérjük előre jelezze!). Kaució ellenében 1 db asztal és 1 db pad bérelhető a készlet erejéig. Sátorról, egyéb alapanyagról a nevező csapatok maguk gondoskodnak. A nevezéssel a nevező csapat vállalja, hogy a zsűri részére 1 tál ételt kóstolásra biztosít. Tardi lakosok számára a nevezés díjtalan, de nevezéshez kötött. A nevezési lapok (itt letölthetők) leadhatóak Tard Község Önkormányzatánál (3416 Tard, Rózsa u. 1.) személyesen, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre, vagy postai levélben a Tard Község Önkormányzata 3416 Tard, Rózsa u. 1. címen.

Nevezési határidő: 2021.október 01.

Főzőcsapatok részére a rendezvény reggel 8 órakor kezdődik a kakasok és a főzőhelyek kiosztásával. A kakasokból készült ételből egy adagot megfelelően tálalva 14:00 óráig a szakmai zsűri részére át kell adni. Az értékelés fő szempontjai az étel íze, zamata, illata, színe, a higiénia és a tálalás módja. Szintén értékeljük a csapatok sátrának, magának a csapatnak a megjelenését, a legötletesebb, legszebb összbenyomást.

Keressük a 2021-es év legszebb kakasát! A kakasszépségversenyre a helyszínen lehet jelentkezni, nevezési díj nincs. A kakasok számára a rendezvény idejére a szervező ketrecet biztosít.

További információ:

(0649) 432-903

Meghívó Leader

ANYÁK NAPJA 2021

 

anyak napja20211

 

 

received 344393873709640

1. évfolyamosok beiratkozása

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!


Tájékoztatjuk Önöket és egyben felhívjuk figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) rögzítettekre:
2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:
- étterem;
- büfé;
- cukrászda;
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
- italüzlet, bár;
- zenés-táncos szórakozóhely;
- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
- gyorsétterem;
- rendezvényi étkeztetés;
- alkalmi vendéglátóhely;
- mozgó vendéglátóhely.


A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) és a vendéglátás szakmai szervezetek álláspontja szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát rögzítő jogszabály módosítása. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak. A termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, a termékkörök pedig nem voltak összhangban a hatályos Áfa-törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon alapultak, azonban az üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.


Az MTÜ vendéglátás stratégiai céljai között kiemelten szerepelt a vendéglátóhelyek besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, valamint az ahhoz szükséges módszertani szakmai útmutató elkészítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.


Az új rendszer 2021. január 1. napjától alkalmazásra került. A Korm. rend. 31. §-ban foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. Minden olyan kiskereskedelmi üzletnek is kötelező az adatszolgáltatás teljesítése, amely vonatkozásában a tevékenység jellegénél a vendéglátást is megjelölte.


Bejelentésükhöz Hivatalunk elkészített egy bejelentő nyomtatványt, melyet elérhetnek a Nyomtatványok menüpont alatt. A nyomtatvány elnevezése: Bejelentés - vendéglátóhely üzlettípusról.
A fentiekre tekintettel kérjük a bejelentés kitöltését és legkésőbb 2021. március 31. napjáig a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségére történő eljuttatását.

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása Tard településen az alábbi időpontokban történik:


2021. május 03. (hétfő) 8.00-16.00 óra
2021. május 04. (kedd) 8.00-16.00 óra
2021. május 05. (szerda) 8.00-16.00 óra


A beiratkozás helyszíne: Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda és Konyha 3416 Tard, Rákóczi út 6.


A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Azok a szülők is szíveskedjenek a fenti időpontban jelentkezni, akiknek gyermeke a 3. életévét 2021. augusztus 31. és 2021. december 31. között tölti be.


Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozás során viseljenek maszkot és tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésének előírásai alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályát az alábbi címen: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Ezen kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalához (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hajnerné Tóth Ágnes Hatósági Osztály).
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél. [Rendelet 20. § (2c)]


A beiratkozáshoz szükséges iratok
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá
   o amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
   o amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon dönt a felvételi kérelmekről, melyről írásban értesíti a szülőt.


A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. [Nkt. 37. § (2)]
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.