A A A

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!


Tájékoztatjuk Önöket és egyben felhívjuk figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) rögzítettekre:
2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:
- étterem;
- büfé;
- cukrászda;
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
- italüzlet, bár;
- zenés-táncos szórakozóhely;
- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
- gyorsétterem;
- rendezvényi étkeztetés;
- alkalmi vendéglátóhely;
- mozgó vendéglátóhely.


A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) és a vendéglátás szakmai szervezetek álláspontja szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát rögzítő jogszabály módosítása. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak. A termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, a termékkörök pedig nem voltak összhangban a hatályos Áfa-törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon alapultak, azonban az üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.


Az MTÜ vendéglátás stratégiai céljai között kiemelten szerepelt a vendéglátóhelyek besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, valamint az ahhoz szükséges módszertani szakmai útmutató elkészítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.


Az új rendszer 2021. január 1. napjától alkalmazásra került. A Korm. rend. 31. §-ban foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. Minden olyan kiskereskedelmi üzletnek is kötelező az adatszolgáltatás teljesítése, amely vonatkozásában a tevékenység jellegénél a vendéglátást is megjelölte.


Bejelentésükhöz Hivatalunk elkészített egy bejelentő nyomtatványt, melyet elérhetnek a Nyomtatványok menüpont alatt. A nyomtatvány elnevezése: Bejelentés - vendéglátóhely üzlettípusról.
A fentiekre tekintettel kérjük a bejelentés kitöltését és legkésőbb 2021. március 31. napjáig a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségére történő eljuttatását.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása Tard településen az alábbi időpontokban történik:


2021. május 03. (hétfő) 8.00-16.00 óra
2021. május 04. (kedd) 8.00-16.00 óra
2021. május 05. (szerda) 8.00-16.00 óra


A beiratkozás helyszíne: Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda és Konyha 3416 Tard, Rákóczi út 6.


A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Azok a szülők is szíveskedjenek a fenti időpontban jelentkezni, akiknek gyermeke a 3. életévét 2021. augusztus 31. és 2021. december 31. között tölti be.


Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozás során viseljenek maszkot és tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésének előírásai alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályát az alábbi címen: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Ezen kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalához (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hajnerné Tóth Ágnes Hatósági Osztály).
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél. [Rendelet 20. § (2c)]


A beiratkozáshoz szükséges iratok
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá
   o amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
   o amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon dönt a felvételi kérelmekről, melyről írásban értesíti a szülőt.


A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. [Nkt. 37. § (2)]
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet

v é d ő n ő

munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

főiskola, egészségügyi főiskola, védőnői szakon szerzett oklevél

-          büntetlen előélet,

-          magyar állampolgárság,

-          cselekvőképesség

A pályázathoz csatolni kell:

-         - a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint készített részletes fényképes szakmai önéletrajzot,

-        -  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-         -  iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,

-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület zárt ülésén kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          földrajzi közelség

-          helyismeret

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-          határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 01.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton a következő címre: 3416 Tard, Rózsa utca 1. vagy

-          elektronikusan a következő e-mail címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

nonap 2021

Tard Község Önkormányzata
Ösztöndíj-pályázatot hirdet
az EFOP-3.9.2-16-2017-00055. „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében”
című pályázat keretein belül
a 2020/2021. tanévre,
hátrányos helyzetű tanulók számára

A pályázat célja
Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű tanulók oktatásban való részvételének támogatása.

Pályázók köre
Az ösztöndíjban azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók (HH,HHH, RGYK) részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 2-8. osztályában, vagy középiskolában folytatják;
- az előző tanév végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00, és legalább 5 tantárgyból szereztek osztályzatot;
- igazolatlan hiányzásuk nincs;
- egyéb ösztöndíjban nem részesülnek.
Az elbírálás során előnyt jelent az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
Pályázatot a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő nyújthat be. A pályázatot az aláírt pályázati űrlappal és a csatolandó mellékletekkel együtt személyesen vagy postai úton a tanuló iskolájában kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 28. – 2020. október 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Tanulói jogviszony-igazolás
2. Tanulmányi eredmény igazolása (a megelőző tanév év végi bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat)
3. Igazolás a hiányzásokról a 2019/2020. tanévre vonatkozóan
4. Lakcímkártya, adóazonosító jel, személyi igazolvány másolata (a szülőé és a tanulóé is)
5. Hátrányos helyzet igazolása (jegyző határozata)
Kiegészítő melléklet:
6. Iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2020. október 16-ig.
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra nélkül járhat el.
f) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja az iskolában támogatható tanulók létszámát, a köznevelési intézmény rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:
- Ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van;
- Ha több iskolán kívüli tevékenységben való részvételt igazol.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért tanévenként új pályázat benyújtása szükséges.
Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. október 22-ig hirdetményben értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2020/2021. tanévben, tanulmányi eredménye a 2019/2020. tanévre vonatkozóan megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya/tanulmányi eredménye nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokra a hónapokra kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív tanulója a köznevelési intézménynek.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanévben 10 hónap, összege 10.000 Forint/hónap.
Az ösztöndíjat az önkormányzat folyósítja a tanulónak.
Az ösztöndíj folyósítása: 1. félévben 2020. december 20-ig, 2. félévben 2021. március 20-ig, egy összegű kifizetéssel történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai
Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget a tanuló szülője/törvényes képviselője 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz változása;
- személyes adatainak változása.

Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően ki nem fizetett ösztöndíjra már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet a letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és az önkormányzat címére eljuttatva. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a települési önkormányzat látja el. A pályázati űrlap letölthető INNEN!