Accessibility Tools

Figyelem! Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges kérelmek megtalálhatók a Nyomtatványok menüpont alatt! KATT IDE!
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja

Haszonbérleti pályázati felhívás

haszonbérleti pályázati felhívás

Tard Község Önkormányzata

(3416 Tard, Rózsa út 1.)

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2011. (IX.7.) önkormányzati rendelet és a 36/2015. (V.13.) határozat alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére.

Település hrsz. Tulajdoni   hányad hektár A meghirdetett   minimális éves haszonbérleti díj mértéke
Tard 0157/2 1/1 5 ha 8029 m2 A   mindenkori földalapú támogatás 50%-a

Az eljárás tárgyát képező földrészlet (ún. Köles-oldali legelő) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az vehet részt, aki

-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény          40. § (1) bekezdés alapján földműves vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet,

-          a pályázati biztosítékot befizeti, és

-          Tard Község Önkormányzatával szemben semmiféle lejárt tartozása nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

-          a kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton való részvételnek,

-          pályázni a honlapról letölthető/Tardi Kirendeltségen átvehető pályázati adatlap – és az ahhoz tartozó mellékletek – hiánytalan benyújtásával lehet,

-          hiánypótlásra nincs lehetőség,

-          a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy

  1. a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattevő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
  2. valótlan adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból.

A fentieket alátámasztó dokumentumokat a pályázathoz kell csatolni, bármely nyilatkozat hiánya szerződéskötést kizáró oknak minősül.

Haszonbérlet időtartama:

A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 10 éves határozott időtartamra kerül megkötésre.

A meghirdetett minimális éves haszonbérleti díj mértéke:

a mindenkori földalapú támogatás 50%-a

Pályázati biztosíték:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a megpályázandó földterület vonatkozásában   5 000.-Ft, azaz Ötezer forint pályázati biztosítékot a pályázati ajánlat benyújtását megelőzően megfizetett Tard Község Önkormányzatának az OTP Nyrt. Mezőkövesdi Fiókjánál vezetett 11734107-15348829 számú költségvetési elszámolási számlájára vagy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének házipénztárába, és a befizetést igazoló bizonylatot a pályázatához csatolja.

A biztosíték összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a haszonbérleti díjba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a pályázati biztosítékot elveszti. A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a biztosíték összege visszafizetésre kerül. A Kiíró a visszatérített pályázati biztosíték után kamatot nem fizet.

A pályázat benyújtásának határideje:

az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napjától számított 30. nap 12:00

Kifüggesztés napja: 2015.06.12.

A pályázatok benyújtásának helye:

A pályázati adatlapot, a mellékleteket és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát zárt borítékban

-        postai úton (Tard Község Önkormányzata; 3416 Tard, Rózsa út 1.) kell megküldeni, vagy

-        személyesen leadható a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségén.

A borítékra rá kell írni: „Haszonbérleti pályázat”. A Kiíró a pályázat benyújtásáról – a pályázat megnevezését, az átvétel helyét, időpontját) tartalmazó – átvételi elismervényt állít ki.

A szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati eljárás során a legmagasabb ajánlatot teszi.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

A szerződés megkötése:

A pályázat eredményéről Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtása utáni soron következő ülésen dönt.

A képviselő-testület a termőföldre vonatkozó előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő kifüggesztése iránt intézkedik. A nyertes ajánlattevővel (előhaszonbérletre jogosulttal) a szerződést a Kiíró a jegyzőtől kapott értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köti meg.

A pályázat nyertese vállalja, hogy az időarányos bérleti díjat a szerződéskötést követő          60 napon belül megfizeti a bérbeadó részére, amennyiben ezt a vállalását nem teljesíti, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szerződéskötést követő évtől a bérlő az éves bérleti díjat tárgyév november 30-ig köteles – számla ellenében – egy összegben megfizetni a bérbeadó részére.

További információ:

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége (3416 Tard, Rózsa út 1.), vagy a 49/432 903 telefonszámon.

A pályázati felhívás megjelenik:

Tard Község Önkormányzat hirdetőtábláján

Tardi Hírek 15. évfolyam 3. számában

Tard Község Önkormányzat honlapján

                                                                                                                 Gál János

                                                                                                               polgármester

PÁLYÁZATI ANYAGOK

Pályázati adatlap

Nyilatkozat