Bejelentkezés

Tisztelt Lakosság!

A BMH Nonprofit Kft közlése alapján a szemétszállítás

2017.10.23-án hétfőn és

2017.11.01-jén szerdán

a megszokott ürítési rend szerint történik.

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

Tard Község Önkormányzata sikeresen pályázott 2017. évben is a szociális tűzifa lakossági ellátásra.

Az önkormányzat 97 erdei m3 tűzifa beszerzésére és lakossági szétosztására kapott lehetőséget.

A támogatást 2017. 11. 20-ig az önkormányzati benyújtandó kérelem nyomtatvánnyal [ ... ]

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy az új szilárd hulladékgazdálkodási szolgáltató a továbbiakban lomtalanítást szervezetten nem végez.

A lomtalanítást a továbbiakban megrendelni lehet az innen letölthető megrendelőlapon a tetsző időpontban. Évi két alkalommal a lomtalanítást  a szolgáltató ingyenesen végzi.

A [ ... ]

Tovább...

Tisztelt tardi Lakosok!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

A megyében történő egységes szolgáltatási [ ... ]

Tovább...

Tard Község Önkormányzatánál az Önkormányzati Hivatalban

Szilárd Hulladékgyűjtő kukazsák beszerezhető.

-    zöld hulladék

-    üveg

-    műanyag

-    fémhulladék

-    italos kartondoboz

További részletek a zsákon találhatóak

Kövecses Zsolt kirendeltség.-vezető

 [ ... ]

Tovább...

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tard Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2017/2018. [ ... ]

Tovább...
XIV. Kakasfesztivál, Tard

Idén ismét várja Önöket az immár 14. alkalommal megrendezett Tardi Kakasfesztivál. Próbára akarja tenni főző tudását? Szívesen kóstolna kiváló szakácsok által kakasból készült ételeket? Vagy csak egyszerűen szeretne kellemesen tölteni egy szombatot? Bármelyik elég ok, hogy Ön is ellátogasson hozzánk

október 7-én [ ... ]

Tovább...

Az iskoláztatási támogatás igényléséhez kitöltendő kérelem letölthető az alábbi linken:

Kérelem

Tovább...

 

MEGHÍVÓ

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben eljárva ezennel meghívom Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15.-én kedden 17.00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésére.

Napirend:

1. [ ... ]

Tovább...

haszonbérleti pályázati felhívás

Tard Község Önkormányzata

(3416 Tard, Rózsa út 1.)

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2011. (IX.7.) önkormányzati rendelet és a 36/2015. (V.13.) határozat alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére.

Település hrsz. Tulajdoni   hányad hektár A meghirdetett   minimális éves haszonbérleti díj mértéke
Tard 0157/2 1/1 5 ha 8029 m2 A   mindenkori földalapú támogatás 50%-a

Az eljárás tárgyát képező földrészlet (ún. Köles-oldali legelő) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az vehet részt, aki

-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény          40. § (1) bekezdés alapján földműves vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet,

-          a pályázati biztosítékot befizeti, és

-          Tard Község Önkormányzatával szemben semmiféle lejárt tartozása nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

-          a kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton való részvételnek,

-          pályázni a honlapról letölthető/Tardi Kirendeltségen átvehető pályázati adatlap – és az ahhoz tartozó mellékletek – hiánytalan benyújtásával lehet,

-          hiánypótlásra nincs lehetőség,

-          a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy

  1. a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattevő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
  2. valótlan adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból.

A fentieket alátámasztó dokumentumokat a pályázathoz kell csatolni, bármely nyilatkozat hiánya szerződéskötést kizáró oknak minősül.

Haszonbérlet időtartama:

A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 10 éves határozott időtartamra kerül megkötésre.

A meghirdetett minimális éves haszonbérleti díj mértéke:

a mindenkori földalapú támogatás 50%-a

Pályázati biztosíték:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázó a megpályázandó földterület vonatkozásában   5 000.-Ft, azaz Ötezer forint pályázati biztosítékot a pályázati ajánlat benyújtását megelőzően megfizetett Tard Község Önkormányzatának az OTP Nyrt. Mezőkövesdi Fiókjánál vezetett 11734107-15348829 számú költségvetési elszámolási számlájára vagy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének házipénztárába, és a befizetést igazoló bizonylatot a pályázatához csatolja.

A biztosíték összege a szerződéskötési jog elnyerése esetén a haszonbérleti díjba beszámításra kerül. Amennyiben a nyertes pályázó az ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, úgy a pályázati biztosítékot elveszti. A szerződéskötési jogot el nem nyert pályázók számára a biztosíték összege visszafizetésre kerül. A Kiíró a visszatérített pályázati biztosíték után kamatot nem fizet.

A pályázat benyújtásának határideje:

az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napjától számított 30. nap 12:00

Kifüggesztés napja: 2015.06.12.

A pályázatok benyújtásának helye:

A pályázati adatlapot, a mellékleteket és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát zárt borítékban

-        postai úton (Tard Község Önkormányzata; 3416 Tard, Rózsa út 1.) kell megküldeni, vagy

-        személyesen leadható a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségén.

A borítékra rá kell írni: „Haszonbérleti pályázat”. A Kiíró a pályázat benyújtásáról – a pályázat megnevezését, az átvétel helyét, időpontját) tartalmazó – átvételi elismervényt állít ki.

A szerződéskötés jogát az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati eljárás során a legmagasabb ajánlatot teszi.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a szerződés megkötésének lehetősége a második legjobb ajánlatot tevőnek felajánlásra kerül, a nyertes pályázó által megajánlott áron.

A szerződés megkötése:

A pályázat eredményéről Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtása utáni soron következő ülésen dönt.

A képviselő-testület a termőföldre vonatkozó előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő kifüggesztése iránt intézkedik. A nyertes ajánlattevővel (előhaszonbérletre jogosulttal) a szerződést a Kiíró a jegyzőtől kapott értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köti meg.

A pályázat nyertese vállalja, hogy az időarányos bérleti díjat a szerződéskötést követő          60 napon belül megfizeti a bérbeadó részére, amennyiben ezt a vállalását nem teljesíti, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szerződéskötést követő évtől a bérlő az éves bérleti díjat tárgyév november 30-ig köteles – számla ellenében – egy összegben megfizetni a bérbeadó részére.

További információ:

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége (3416 Tard, Rózsa út 1.), vagy a 49/432 903 telefonszámon.

A pályázati felhívás megjelenik:

Tard Község Önkormányzat hirdetőtábláján

Tardi Hírek 15. évfolyam 3. számában

Tard Község Önkormányzat honlapján

                                                                                                                 Gál János

                                                                                                               polgármester

PÁLYÁZATI ANYAGOK

Pályázati adatlap

Nyilatkozat

You have no rights to post comments

Tard