Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tard Község Önkormányzata
Ösztöndíj-pályázatot hirdet
az EFOP-3.9.2-16-2017-00055. „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében”
című pályázat keretein belül
a 2020/2021. tanévre,
hátrányos helyzetű tanulók számára

A pályázat célja
Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű tanulók oktatásban való részvételének támogatása.

Pályázók köre
Az ösztöndíjban azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók (HH,HHH, RGYK) részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- tanulmányaikat nappali tagozaton, az általános iskola 2-8. osztályában, vagy középiskolában folytatják;
- az előző tanév végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00, és legalább 5 tantárgyból szereztek osztályzatot;
- igazolatlan hiányzásuk nincs;
- egyéb ösztöndíjban nem részesülnek.
Az elbírálás során előnyt jelent az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
Pályázatot a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő nyújthat be. A pályázatot az aláírt pályázati űrlappal és a csatolandó mellékletekkel együtt személyesen vagy postai úton a tanuló iskolájában kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 28. – 2020. október 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Tanulói jogviszony-igazolás
2. Tanulmányi eredmény igazolása (a megelőző tanév év végi bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat)
3. Igazolás a hiányzásokról a 2019/2020. tanévre vonatkozóan
4. Lakcímkártya, adóazonosító jel, személyi igazolvány másolata (a szülőé és a tanulóé is)
5. Hátrányos helyzet igazolása (jegyző határozata)
Kiegészítő melléklet:
6. Iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2020. október 16-ig.
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra nélkül járhat el.
f) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja az iskolában támogatható tanulók létszámát, a köznevelési intézmény rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:
- Ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van;
- Ha több iskolán kívüli tevékenységben való részvételt igazol.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért tanévenként új pályázat benyújtása szükséges.
Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. október 22-ig hirdetményben értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2020/2021. tanévben, tanulmányi eredménye a 2019/2020. tanévre vonatkozóan megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya/tanulmányi eredménye nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokra a hónapokra kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív tanulója a köznevelési intézménynek.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanévben 10 hónap, összege 10.000 Forint/hónap.
Az ösztöndíjat az önkormányzat folyósítja a tanulónak.
Az ösztöndíj folyósítása: 1. félévben 2020. december 20-ig, 2. félévben 2021. március 20-ig, egy összegű kifizetéssel történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai
Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget a tanuló szülője/törvényes képviselője 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz változása;
- személyes adatainak változása.

Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően ki nem fizetett ösztöndíjra már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet a letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és az önkormányzat címére eljuttatva. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a települési önkormányzat látja el. A pályázati űrlap letölthető INNEN!