Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása Tard településen az alábbi időpontokban történik:


2021. május 03. (hétfő) 8.00-16.00 óra
2021. május 04. (kedd) 8.00-16.00 óra
2021. május 05. (szerda) 8.00-16.00 óra


A beiratkozás helyszíne: Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda és Konyha 3416 Tard, Rákóczi út 6.


A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Azok a szülők is szíveskedjenek a fenti időpontban jelentkezni, akiknek gyermeke a 3. életévét 2021. augusztus 31. és 2021. december 31. között tölti be.


Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozás során viseljenek maszkot és tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésének előírásai alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályát az alábbi címen: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Ezen kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.


Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalához (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hajnerné Tóth Ágnes Hatósági Osztály).
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél. [Rendelet 20. § (2c)]


A beiratkozáshoz szükséges iratok
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, továbbá
   o amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
   o amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon dönt a felvételi kérelmekről, melyről írásban értesíti a szülőt.


A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. [Nkt. 37. § (2)]
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.