I. MATYÓ VILÁGTALÁLKOZÓ

I. Matyó világtalálkozó

(2015. június 15-21.)

2015. június végén első alkalommal kerül megrendezésre a matyók világtalálkozója Matyóföld szívében Mezőkövesden. Az esemény célja a határokon átívelő kapcsolatteremtés és együttműködés a matyó identitás és értékvilág bemutatásával. Az egyhetes találkozó gazdag programkínálatában többek közt kiállítás-megnyitók, főzőverseny és élő koncertek is szerepelnek. A programok helyszíne a Szent László tér, a Kavicsos Tó és Szabadidőpark, de fontos szerepet kapnak a múzeumok és tájházak, a Közösségi Ház, a Városi Könyvtár, valamint a város közterei is.

Szeretettel várják a Mezőkövesdről, Tardról és Szentistvánról elszármazottakat, leszármazottaikat és minden kedves érdeklődőt a Szervezők:

Mezőkövesd Város Önkormányzata és

a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

 

M

A

T

Y

Ó

 

T

A

L

Á

L

K

O

Z

Ó

orvos

tardihelyzet

kisbiro copy

 

A templom története:

 

1) Templomrom

 

Az egy hajós, egyenes szentélyzáródású templom a 13. században épült román stílusban.

Az 1725. évi tűzvész után 1728-ban megkezdik Nyárád tönkrement középkori templomának restaurálását, bővítését. A templom mérete 15 x 5 méter, szilárd anyagból épült a falu déli végén, kis ligettel körülvéve, hogy tűzvészektől biztonságban legyen. A templomban lévő kriptát a Bárczi család építtette a maga számára. A szentély és hajó mennyezetes, sekrestye az északi oldalon boltozott, tető közepén tornyocska, tetején kettős vaskereszt, homlokzat a tető magasságáig falazott, rajta középen Nepomuki Szent János kőszobra. A főoltáron Szent Anna festett képe volt. 1812-ben Benitzky Mária, Majtényi Pál özvegye állíttatta helyre, ekkor épült a torony is. A tetőzetet fémmel megerősítették és zsindelyfedést kapott. A toronyban három harangot szereltek fel Szent Anna, Szent Lajos, Szent László és minden szentek tiszteletére. A kórusra falépcső vezetett. A templomon 9 ablak, orgonája 5 regiszteres volt. 1944 novemberében német megfigyelőállomás volt a Kistemplom tornyában felállítva.
A szovjet csapatok támadásakor találatot kapott, majd villámcsapás érte. Az épület állaga ezt követően fokozatosan romlott. Ennek ellenére 1954-ig rendeltetésszerűen használták, ebben az évben zajlott benne az utolsó esketés és keresztelő. A dél-borsodi térség egyik legrégebbi építészeti emlékének ma már sajnos csak torzója látható. A romok állagmegóvására 1970-ben került sor, azóta a falak állapota ismét romlásnak indult.

 

2) Az új templom

 

            Mezőnyárád birtok 1775-ben a Majthényi család (Majthényi Károly) tulajdonába került. 1790-ben engedélyt kaptak egy családi kripta felépítésére a kúriájuk mögötti parkban. Jelenleg Majthényi Ádám, neje és fiuk László nyugszik itt.

            1921-től volt a községben önálló plébánia Majthényi Ádámné született Fáy Adrienn 1909. évi felajánlása, kérése folytán. A község első plébánosa Bányász Endre esperes-plébános volt, aki egészen 1945-ig (1944. júliusában volt az aranymiséje) részt vett a település hitéletében. 1988-ban a nyárádi plébánia plébános nélkül maradt. Azóta a mezőkövesdi Szent László, I. számú főplébánia látta el „oldallagosan”. 2011. augusztusától a tardi plébániához tartozik. Jelentős szerepet töltött be Mezőnyárád a magyarországi szalézi rend szervezetében, ahol 1934-től egészen 1950. nyaráig, a rendek feloszlatásáig noviciátusuk volt. A szaléziek kerültek az egyházközség és az iskola élére, Szívgárda és Mária Kongregáció működött.

 

            A templom Wälder Gyula tervei alapján készült 1934 és 1938 között. Mária keresztények segítsége tiszteletére szentelték fel. Egy főhajós templom. Főoltárán, melyet Szabó Károly és Erzsébet készíttetett Mária látható a gyermek Jézussal, mellette Szent Antal és Jézus szobor, a szobrok mögötti takarásban falfestmények láthatók. A jobboldali mellékoltáron Szent Margit szobra áll. A mellékoltárt Farkas József és Fenyves Angéla készíttette 1941-ben. Belsejében van elhelyezve a Szent Sír. A baloldalon Kis Szent Teréz oltára áll. A szentélyben található Bacsa András 1932-ben készült festménye, melyen a Szent király előtt térdelő gyermek a fiatalon elhunyt Majthényi Lászlót ábrázolja. A sekrestyeajtó feletti falfestményen Szent József az ács látható családjával, a gyermek Jézussal. A szentély mennyezetén apostolok kaptak helyet. A templom egyetlen üvegablaka Savio Domonkost ábrázolja „Inkább meghalok, de nem vétkezem” felirattal. Az áldozati oltár melletti egyszínű fehér szobrot Vass Csaba készítette 1980-ban, Szent Annát és a gyermek Máriát ábrázolja. A hajó baloldalán található festmény festője és keletkezési ideje ismeretlen, Szent István király ajánlja fel rajta az országot Szűz Máriának. Még a Kistemplomból (Romtemplom) került a templom hátsó részébe Szent Ferenc szobra, valamint a karzaton elhelyezett, 1877-ben alkotott festmény, mely Máriát ábrázolja ölében a gyermek Jézussal. A bejárattól jobbra áll a Lourdes-i barlang.

           

            A templom mind a négy harangja Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mesterének műhelyében készült.

nagyharang I.

Anyaga bronz. Az 1948-49-es Boldogasszony év emlékére, a Segítő Szűzanya tiszteletére készült a mezőnyárádi rk. egyházközség híveinek adományából. Felirata: „Ég s föld között lebegek, hová visz közös emberi szándék, lelkeket emelni feléd, Ég Ura, halld meg imám.”

nagyharang II.

Anyaga bronz. Felirata: „Eucharisztikus Krisztus Királyunk dicsőségére Bosco Szent János tiszteletére, az ifjúság nagy apostola szalézi fiainak néhai Kesekeöki Majthényi Ádámné szül. Fáy Adrienn kegyes alapításából Szmrecsányi Lajos egri érsek főpásztori meghívására Bányász Endre esperes plébános önzetlen közreműködésével, mezőnyárádi megtelepedésének emlékére, a budapesti XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus és Szent István királyunk égi születésének 900. jubileumi esztendejében készítette Bányász Endre esperes plébános az Úrnak 1938. esztendejében.”

kisharang I.

Anyaga bronz. Felirata: „Szent Sándor vértanú katona tiszteletére nemeslelkű adományként fogadalomból mezőnyárádi szalézi plébániának ajándékozta Juhász Sándor kőfaragó és családja Tardos-Komárom. E harang minden kondulása a Szentháromság Egy Isten imádása”

kisharang II.

Anyaga bronz. Felirata: „Ha az Úr szavát meghalljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Szent Őrzőangyalok tiszteletére a mezőnyárádi hívek”

 

Miserend:

 

-    Szerda 17.00

-    Vasárnap 10.00

Gyóntatás a mise előtt vagy után lehetséges. Beteglátogatás: személyes egyeztetés után.