Kedves Látogatók! A honlap átalakítás alatt áll.
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja


Bursa Hungarica

Idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz településünk önkormányzata. Az „A” és „B” típusú pályázatok kiírását az alábbiakban olvashatják.

Pályázati kiírás "A"      Pályázati kiírás "B"   

Jövedelem nyilatkozat 


 

Az alábbi cikkekben találhatók az önkormányzat pályázatai.


 

Dél-bükki települések belterületi vízrendezése

logo

Bükkzsérc Község Önkormányzata „„Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)”” címmel Szomolya,Cserépfalu, Tard, Répáshuta és Bükkszentkereszt településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 327.150.401 Ft támogatásban részesült. A projekt elszámolható költsége 327.150.401 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Szomolyán a projekt komplex, három elemből álló beavatkozással a település belterületének csapadékvízkárok elleni védelme érdekében valósul meg. A tervezett beavatkozás a település belterületének déli, dél-keleti, illetve dél-nyugati részének a védelme érdekében valósul meg, mely településrészek az elmúlt 10 évben több esetben voltak érintve időszakos elöntéssel. A Nyírforrás Kft. Építő, tervező, Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (Nyíregyháza, Vasvári Pál út 5. fsz/1.) 32/2009 tervszámú, „Kánya-patak középső (MÁV keresztezés és Szomolya közötti) szakaszának létesítési vízjogi engedélyezési terve” alapján Szomolya település D-i belterületi határáig megvalósult a mederrendezés. A jelen projekt – ehhez kapcsolódva- Szomolya belterületi részén tartalmazza a patak mederrendezését Az elmúlt évek csapadékos időjárásának következtében a Szomolya Község belterületén áthaladó Kánya-patak patak számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A legnagyobb károkkal járó kiöntés 1999-ben, illetve 2010-ben történt. A patakmederből kilépő víz kártételei mellett, a környező domboldalakról lefolyó hordalékos víz miatt, a település más részén fekvő ingatlanok is veszélybe kerültek. Ezek az események általában egyszerre következnek be, a hosszan tartó nagycsapadékos időszakban. A jövőbeni károk megelőzése érdekében, Szomolya Község Önkormányzata a belterület védelme érdekében a belterületi patakmeder szakasz rendezését, a belterületi csapadékvíz hálózatának védelme érdekében vízfolyásrendezést, és a külvizek elleni védelem érdekében övárok kiépítését határozta el. A 3. fejlesztési terület vízgyűjtőterülete 3 ha, a vízmosás vízgyűjtőterülete 85ha. A fejlesztés 3 eleme mintegy 86 db belterületi lakóingatlan vízkárkockázatának a csökkentéséhez járul hozzá közvetlenül a Kánya patak jobb és bal partján, a hordalékfogóval mentesített Rózsa Ferenc és Ady utcán és az övárokkal bevédett Arany János utcán.

Cserépfalun a projekt a település belterülete észak-keleti részének csapadékvízkárok elleni védelme érdekében valósul meg a Hór-patak medrének Bem úti szakaszának rendezésével. A rendezésre kerülő meder hossza összesen 380 m

Bükkzsércen a projekt a település belterületének csapadékvíz okozta károk elleni védelme érdekében valósul meg a település főútjának számító Rákóczi úti árokszakaszok rendezésével, mely fejlesztések közvetlenül kapcsolódnak a 2015-ben befejeződött ÉMOP-3.1-3-11 forrásból megvalósult településfejlesztési tárgyú beruházáshoz, melynek a Kossuth, Petőfi, Hősök belterületi útszakaszok fejlesztéséhez kapcsolódóan része volt az utak vízelvezetésének a biztosítása is. A fejlesztés keretében mintegy 1402 m vízelvezető kerül rendezésre a Rákóczi úton,

Tardon a fejlesztés két nyomvonalrészletre bontható a Tardi patak jobb oldalán a Kossuth, Rózsa Ferenc és Rákóczi utak mentén. A Cs-22 és Cs-23 szakaszok a település délnyugati részének védelmét, a Cs- 30, Cs-31, Cs-32, Cs-33, Cs-34, Cs-35, Cs36 szakaszok a település északnyugati részének a védelmét szolgálják. A beavatkozási terület teljes hossza 2058 m, amelyből 1311 m burkolt trapéz szelvényű árok, 327 m földmedrű árok, 420 fm zárt vízelvezető csatorna (áteresz, kapubejáró) és 9 db torkolati műtárgy kerül kialakításra az egyes árokszakaszok Tardi patakba történő bekötésénél.

Répáshután a fejlesztés keretében mintegy 420 m mederszakasz kerül rendezésre, melynek vízgyűjtő területe lefedi a település teljes északi részét. A fejlesztéssel közvetlenül érintett lakóingatlanok száma a Herman Ottó út két oldalán 48 db. A fejlesztéssel közvetlenül érintett az általános iskola, tornaterem, tájház, a projektterületen található a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épületei is.

Bükkszentkereszten a tervezett beavatkozás a település belterülete északi részén, a Bem, Rákóczi és Jókai utakat közvetlenül érintve valósulna meg, megvédve ezzel az érintett árokszakasztól délre található utcákat is. A fejlesztéssel érintett projektterület az elmúlt 10 évben több esetben volt érintve elöntéssel. A fejlesztéssel közvetlenül kármentesített lakingatlanok száma 55 db. Az ingatlanok a Bem utca teljes hosszán, a Rákóczi utca és a Jókai utca egy részén találhatók. A rendezésre kerülő meder hossza összesen 741 m

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

- biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

- Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A Bükkzsércen, Tardon, Szomolyán, Répáshután és Bükkszentkereszten 2019. évben megvalósult munkákat követően 2020. szeptemberében Cserépfalu településen is befejeződtek a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésének munkálatai

Munkák befejezésének az időpontja:

Bükkzsérc 2019.08.16.

Répáshuta 2019.10.15.

Bükkszentkereszt 2019.10. 15.

Tard 2019.10.16.

Szomolya 2019.10.29.

Cserépfalu 2020.09.13.

A projekt keretében a hat településen összesen több mint 6,9 kilométer vízelvezető került korszerűsítésre a meglévő patakmedrek és földárkok felújításával, burkolt árkok kialakításával, a kapcsolódó átereszek cseréjével és megfelelő szintbe helyezésével.

 

Képek Tard

kep11

 

kep22

kep33

kep44

 

Partfal-omlás által okozott károk elhárítására nyújtott vis maior támogatás

Tard belterület 1 hrsz. – suvadásos partfal-omlás által okozott károk elhárítására nyújtott vis maior támogatás

Pályázat azonosítója: 159391

A beruházás várható összköltsége: 43 028 870.-Ft

Támogató:Belügyminisztérium

Támogatás: 38 725 000.-Ft

Tervező:

Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.

1112 Budapest, Kérő u. 20.

tervezői szerződés

Tárgya: engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

Értéke: 1 500 000.-Ft + ÁFA

Szerződő Felek:

Tard Község Önkormányzata

3416 Tard, Rózsa út 1.

GEOTEAM Kft. (kivitelező)

3300 Eger, Kertész u. 146.

A megkötött szerződés

típusa: vállalkozási szerződés

tárgya: támfal felújítása

értéke: 31 531 513.- Ft + ÁFA

A munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2014. november 26.

Műszaki átadás-átvétel, befejezési határidő: 2015. június 30.